Kiến thức như ngọn lửa, càng chia sẻ nó càng bùng cháy.